Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Δημόσια Διαβούλευση με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 18DIAB000003051 των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ».

.
.
Τεχνικές Προδιαγραφές προς διαβούλευση :
 
Διαφήμιση