Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Συνοπτικός Διαγωνισμός με αριθμ. 550_2019, για την ανάθεση Υπηρεσιών Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων από το ΠΠΔΕ 2018.

.
 
Διαφήμιση