Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Δημόσια διαβούλευση ΕΣΗΔΗΣ 18DIAB000002902 για την ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Αίματος, Παραγώγων & Λοιπού Βιολογικού Υλικού.

.
.
Τεχνικές Προδιαγραφές προς διαβούλευση :
 
Διαφήμιση