Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Λίστα Χειρουργείων 23-02-2024

.
 

Λίστα Χειρουργείων 16-02-2024

.
 

Ανάρτηση προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του Γ.Ν.Καστοριάς.

.
.
 

Λίστα Χειρουργείων 09-02-2024

.
 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης του Κλιβάνου Πλάσματος STERRAD 100NX του Γ. Ν. Καστοριάς με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους.

.
 

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου για την αντικατάσταση μέσου καύσης (καύσιμο αέριο) του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς.

«Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου για την αντικατάσταση μέσου καύσης (καύσιμο αέριο) του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς» συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 39.877,99 € Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1. 2.308,75 € για μελέτη κατηγορίας 8 - Στατικές μελέτες
2. 32.367,76 € για μελέτη κατηγορίας 9 - Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές
και 5.201,48 € για απρόβλεπτες δαπάνες»
Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 201321.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΉΔΉΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο
άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΉΔΉΣ- Δημόσια
Έργα».
.
 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς – επιστροφής με ταξί στο Νοσοκομείο Καστοριάς, των ιατρών που συνοδεύουν ασθενείς στις διακομιδές με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ άλλων Νομών.

.
 

Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γ. Ν. Καστοριάς.

.
 

Μηνιαία λίστα αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων Γ. Ν. Καστοριάς και ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.(02/2024)

.
 

Λίστα Χειρουργείων 02-02-2024

.
 
Διαφήμιση