Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Δημόσια Διαβούλευση με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 18DIAB000003565 των Τεχνικών Προδιαγραφών για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ".

.
.
Τεχνικές Προδιαγραφές προς διαβούλευση :
 
Διαφήμιση